Sportujeme

Titulní strana Co dělat, když ...
Co dělat, když... PDF Tisk Email

 

1. …chci své dítě přihlásit do školy

· žák, který přechází z jiné školy - osobně dítě přihlásit, podat písemnou žádost ředitelce školy (v sekci Užitečné tiskopisy)

· zápis do prvního ročníku - dostavit se s dítětem k zápisu, s sebou si přinést občanský průkaz a rodný list dítěte; v případě, že se nemůžete dostavit  v daném termínu, domluvit si s vedením školy náhradní termín (přihláška k Zápisu v sekci Užitečné tiskopisy)


2. …se žák neúčastní vyučování z důvodů předem známých - požádat o jeho uvolnění třídní učitelku, uvolnění delší než 3 dny adresovat vedení školy (v sekci Užitečné tiskopisy)


3. … se žák nemůže zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů (nemoc) - nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (zprávou do elektronické žákovské knížky v systému Škola On-line nebo telefonicky do sekretariátu školy); po návratu do školy napsat důvod nepřítomnosti do omluvného listu, žák jej odevzdá ke kontrole třídní učitelce ihned po návratu.


4. … žák nemůže za zdravotních důvodů cvičit – podat ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění z tělesné výchovy; k žádosti přiložit doporučující lékařskou zprávu vystavenou lékařem pro děti a dorost nebo odborným lékařem; ve zprávě musí být uvedena doba, po kterou žák nesmí cvičit; pokud má žák tělesnou výchovu poslední hodinu, mohou rodiče požádat o úpravu rozvrhu žáka.


5. … chci být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání nebo o chování žáka mimo termín třídních schůzek – využít konzultačních hodin třídního učitele nebo učitele předmětu, event. si s ním domluvit písemně (zpráva ŠOL) nebo prostřednictvím dítěte mimořádnou schůzku


6. …se domnívám, že má mé dítě problémy s výukou - využít konzultačních hodin třídního učitele nebo učitele předmětu, event. si s ním domluvit písemně (zpráva ŠOL), telefonicky nebo prostřednictvím dítěte mimořádnou schůzku


7. …jsem navštívil s dítětem pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciální pedagogické centrum a chci projednat informace z vyšetření - domluvit si písemně (zpráva ŠOL), telefonicky nebo prostřednictvím dítěte schůzku s třídním učitelem nebo výchovnou poradkyní školy


8. …chci, aby mé dítě bylo na Doporučení PPP vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nebo plánu pedagogické podpory (PLPP) – po obdržení zprávy z PPP školou budete vyzváni výchovnou poradkyní ke společné schůzce (podpis Doporučení PPP/SPC); po vyhotovení návrhu IVP budete třídním učitelem vyzváni ke společné schůzce (dohoda postupů na podporu vzdělávání, s důrazem na specifika a odlišnosti výuky dítěte)


9. …se mému dítěti stal ve škole úraz a požaduji jeho odškodnění - předat žádost o odškodnění (v sekci Užitečné tiskopisy) osobně, poštou nebo prostřednictvím dítěte do sekretariátu školy


10. …mám podezření, že je mému dítěti spolužáky ubližováno, nebo že je ubližováno jiným dětem - využít konzultačních hodin třídního učitele nebo metodika prevence, event. si domluvit písemně (zpráva ŠOL), telefonicky nebo prostřednictvím dítěte mimořádnou schůzku


11. … bylo mému dítěti mimo školu ublíženo (psychicky, fyzicky) – obrátit se na Policii ČR


12. …potřebuji získat informace o přijímacím řízení na střední školy - domluvit si písemně (zpráva ŠOL), telefonicky nebo prostřednictvím dítěte schůzku s výchovnou poradkyní školy


13. …mám podezření, že mé dítě užívá návykové látky - domluvit si písemně (zpráva ŠOL), telefonicky nebo prostřednictvím dítěte schůzku s metodikem prevence pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ


14. …chci své dítě odhlásit ze školy - osobně dítě odhlásit (vypsat odhlášku s uvedením školy, na kterou dítě přestoupí)

 

Použité zkratky:

ŠOL - elektronická žákovská knížka v systému Škola On-line

PPP/SPC - Pedagogicko-psychologická poradna/Speciálně pedagogické centrum

 

Kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitalizujeme školu
Joomla!. XHTML and CSS.